?

Log in

Website de Fanny - Life, the universe and everything [entries|archive|friends|userinfo]
Tim

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Website de Fanny [Apr. 26th, 2005|06:44 pm]
Tim
www.missyani.tk
linkReply

Comments:
From: argantonis
2005-04-26 10:18 am (UTC)
Had 't al deels gezien, leuk om te doen lijkt me :) trouwens zowel 9 als 24 april werken nie bij mij.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: deus4242
2005-04-26 12:38 pm (UTC)
9 en 24 april zijn leeg omdat de fotograven de foto's nog op moeten sturen. Ze heeft de website (bijna) helemaal zelf gemaakt. Knap he ?

(Reply) (Parent) (Thread)
From: argantonis
2005-04-26 05:06 pm (UTC)
Het is geweldig :)
(Reply) (Parent) (Thread)