?

Log in

Moodswings - Life, the universe and everything [entries|archive|friends|userinfo]
Tim

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Moodswings [Jun. 10th, 2005|12:40 pm]
Tim
[mood |confusedconfused]

I have more moodswings than a pregnant woman.
Maar bij gebrek aan een baarmoeder zal het dat wel niet zijn.
linkReply